Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Privacy

Privacy

iHub onderwijs & familiezorg (hierna te noemen: iHub) gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de gegevens van jongeren en ouders. Deze regels hebben we opgenomen in ons privacyreglement.

Wij hebben bepaald welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. iHub is ervoor verantwoordelijk dat dit nauwkeurig en volgens de wet gebeurt.

Doel

iHub verwerkt persoonsgegevens om goede jeugdhulp te verlenen en goed onderwijs te kunnen bieden. Ook worden ze gebruikt ter verantwoording aan financiers, om de kwaliteit van onderwijs en zorg te verbeteren of om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Meestal krijgen wij de gegevens die we nodig hebben rechtstreeks van de cliënt. Daarnaast kan iHub gegevens ontvangen van onderwijsinstellingen, andere zorgverleners, hulpverlenende instellingen en gemeenten.

Ons reglement is gebaseerd op:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Regels in de Jeugdwet;
 • De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Wetten in het onderwijs;
 • Andere relevante wet- en regelgeving en beroepscodes.

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en andere contactgegevens;
 • BSN-nummer (Burgerservicenummer);
 • Gegevens over het onderwijs en de voortgang daarvan;
 • Gegevens over gezondheid en de voortgang van verleende hulp;
 • Culturele achtergrond (onderwijs).

Bewaren van persoonsgegevens

Aanmeldingen die niet tot het starten van hulp of onderwijs leiden, worden na vier weken verwijderd. Er geldt een bewaartermijn van drie jaar voor afgewezen aanmeldingen voor pleegouderschap. Dossiers worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen. Jeugdzorgdossiers worden in principe twintig jaar bewaard. Voor onderwijsdossiers gelden verschillende en kortere bewaartermijnen. iHub heeft een retentieoverzicht waarin de bewaartermijnen worden bijgehouden.

Toegang tot persoonsgegevens

Alleen gegevens die relevant zijn voor ons onderwijs of onze familiezorg worden verwerkt. Persoonsgegevens worden door iHub alleen gedeeld als je daar toestemming voor geeft. Of als dit noodzakelijk is om aan een wettelijke plicht te houden.

Gegevens van leerlingen worden alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven. Of als dit verplicht is volgens de wet. Ouders kunnen die toestemming altijd weer intrekken.

Onze scholen maken gebruik van digitaal lesmateriaal. Leveranciers van deze lesmaterialen ontvangen een klein aantal gegevens van leerlingen. iHub heeft met de leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. Zo wordt misbruik voorkomen.

Volgens de Onderwijswet moeten wij in de gaten houden of leerlingen niet vroegtijdig school verlaten. Als ze onze school verlaten, moeten we controleren of ze bijvoorbeeld aan een vervolgopleiding zijn begonnen. Zo helpen we leerlingen om zich te houden aan de onderwijsplicht. En we voorkomen we dat leerlingen in de problemen komen. We zijn dit wettelijk verplicht en hoeven ouders en de leerling geen toestemming te vragen.

Beroepsgeheim

Medewerkers van iHub hebben een beroepsgeheim volgens de wet, de beroepscode en/of de interne regels voor gedrag. Ze moeten vertrouwelijk omgaan met je gegevens.

Uitzonderingen

Een uitzondering geldt voor hulpverleners onderling als zij bij dezelfde hulp aan dezelfde cliënt zijn betrokken. Voor het verstrekken van gegevens aan andere experts wordt duidelijk om toestemming gevraagd. Je kunt je toestemming intrekken door dit aan te geven bij een medewerker. Wanneer de toestemming is ingetrokken verandert er niets aan de tussenliggende periode.

Wij mogen persoonsgegevens zonder toestemming verstrekken als er sprake is van:

 • Mogelijke kindermishandeling;
 • Een wettelijke plicht;
 • Een conflict van wettelijke plichten.

Rechten

De cliënt heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij vastleggen. Ook heb je het recht om persoonsgegevens te laten aanpassen, verwijderen of aan te vullen. Dit kan met een aparte verklaring. Wel hangt het af van de belangen van de jongere of de privacy van anderen. Je kunt hiervoor bij de behandellocatie of school een schriftelijk verzoek opsturen. Binnen vier weken wordt gereageerd op dit verzoek.

Jongeren onder de 12 jaar
Een kind dat jonger is dan 12 jaar wordt vertegenwoordigd door de ouder(s) met gezag of de voogd. Hetzelfde geldt voor minderjarige jongeren die niet in staat zijn tot het goed beoordelen van eigen belangen.

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar

Voor jeugdzorg aan een jongere tussen 12 en 16 jaar is toestemming van de ouder(s) met gezag of voogd nodig. Ook is er toestemming van de jongere zelf nodig. De wens van het kind staat voorop, zolang dit past bij de juiste hulpverlening.

Jongeren van 16 jaar en ouder

Een jongere van 16 jaar of ouder beslist zelf over de eigen persoonsgegevens. Ouders kunnen dan ook geen dossier meer opvragen. Een school blijft wel verplicht ouders te informeren over de studievoortgang tot hun kind 18 jaar is.

Ouders zonder gezag

Een ouder zonder gezag heeft weinig rechten. Deze ouder heeft alleen recht op algemene informatie over de ontwikkeling van het kind. Dit geldt alleen als dit past bij de juiste hulpverlening.

Beveiliging

iHub beschermt de Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens met passende technische en organisatorische maatregelen. Zo heeft iHub een passend toegangsbeleid en moet er worden ingelogd met Multi Factor Autorisatie.

Zelf je privacy beschermen

Je kunt zelf ook je privacy beschermen. Houd je bijvoorbeeld aan het volgende advies:

 • Log bij YouTube of Google niet in met je school- of privé-account;
 • Gebruik geen namen of persoonsgegevens in titels van documenten.

Vragen over privacy?

Lees het volledige privacyreglement van iHub. Voor vragen kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van iHub via fg@ihub.nl.