Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Geraakt door signalen van jongeren en ouders

Geraakt door signalen van jongeren en ouders

Niet verder met ZIKOS in deze vorm

Recentelijk heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de drie ZIKOS-groepen in Nederland bezocht, waaronder de twee ZIKOS-groepen op ‘t Anker in Harreveld. Aanleiding zijn zorgelijke signalen en ernstige aantijgingen die door jongeren in een rapport van ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass zijn gegeven. Het gaat over de geboden jeugdhulp en het verblijfsklimaat op de ZIKOS-groepen.

Over het rapport van Jason Bhugwandass

‘Wij zijn geraakt door de signalen en de ernstige aantijgingen die zijn bijeengebracht in het rapport van Jason Bhugwandass. Het vraagt moed van alle jongeren die hebben gereageerd om hun ervaringen te delen. We nemen het rapport uiterst serieus en kunnen gezien de ernst van de signalen niet anders dan een onafhankelijk onderzoek starten. We vragen jongeren, medewerkers en ook ex-medewerkers hieraan mee te werken. Alleen dan kunnen we passende maatregelen nemen en daar consequenties aan verbinden’, aldus Lieke van Domburgh, bestuurder.

Pas op de plaats op ZIKOS-groepen, niet door in huidige vorm

De Inspectie geeft, als gevolg van de signalen van jongeren en een bezoek aan de locatie, in een eerste reactie aan dat onvoldoende passende zorg en begeleiding op maat wordt geboden op de ZIKOS-groepen. ‘Verbeteringen die al langer intensief en in het belang van jongeren zijn ingezet, hebben tot onvoldoende resultaat geleid. Daarom maken we pas op de plaats en gaan we niet door met ZIKOS in de huidige vorm’, zegt Van Domburgh. Het definitieve rapport van de Inspectie volgt later.

Sectoroverstijgende ontwikkeling nodig met o.a. ggz en verslavingszorg

Lieke van Domburgh: ‘Passende alternatieven door samenwerking van (verplichte) ggz, JeugdzorgPlus en andere essentiële expertises zoals verslavingszorg en lichamelijke gezondheidszorg ontbreken. Wij willen ons - samen met jongeren en hun ouders, VNG, OZJ en genoemde expertises - inzetten voor de ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak met verschillende hoog specialistische zorgdisciplines die 24/7 en in samenhang beschikbaar moet zijn. En boven alles blijven richten op het voorkomen dat dergelijke intensieve zorg nodig is’.

Alle aandacht voor jongeren die nu verblijven

Voor de jongeren die op dit moment op ZIKOS verblijven, is individuele, gerichte aandacht en passende zorg en onderwijs georganiseerd. Aanvullende expertise is ingezet.

Voor eventuele nieuwe aanmeldingen voor ZIKOS wordt samen met VNG, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) en andere aanbieders in samenwerking met de verwijzers naar maatwerk gezocht.

Over ZIKOS

Op de 18 beschikbare ZIKOS-plaatsen (12 plaatsen bij ’t Anker in Harreveld, 6 plaatsen bij Pactum in Zetten) worden jongeren opgenomen vanuit extreem instabiele en onveilige situaties. Ze komen vaak van andere JeugdzorgPlus-instellingen en high intensive cares van ggz-instellingen. De mogelijkheden om ze te behandelen en passende zorg en onderwijs te bieden, lijken te zijn uitgeput.

Bij ZIKOS komen jongeren om te stabiliseren zodat vervolgbehandeling (weer) mogelijk is, ze verblijven zo kort als mogelijk.

Ze worden intensief en individueel begeleid en behandeld en krijgen onderwijs op maat in een extra beschermde omgeving. Medewerkers zijn gespecialiseerd in het observeren van de bijzondere interactie tussen psychiatrische problematiek en ernstige gedragsproblemen.

Voor jongeren en ouders
Ook voor jullie geldt: heb je vragen of wil je iets aan ons kwijt? Mail dan naar harreveld@ihub.nl en dan nemen wij contact met jou of jullie op.